Ver. 20.1 Textos Legals RGPDUE 2016/679 – LOPDGDD 3/2018
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  (Informació addicional)
Responsable de tractament Identificació i contacte del Responsable de Tractament. DOWN TARRAGONA
Passeig Misericòrdia, 28 baixos – 43205 REUS
G43932524
977 75 65 36
Contacte del DPD
Finalitats del tractament Descripció del tractament Atenent al "principi de limitació de la finalitat" les dades recollides seran tractades exclusivament per a fins determinats, explícits i legítims i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible a aquests fins. L'informem de l'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils per tal de millorar la seva experiència d'usuari i facilitar-li informació, serveis o productes adequats a les seves preferències.
Termini de conservació Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil / comercial sempre que vostè no ens sol.liciti la seva supressió. L'informem que atenent a la previsió legal ens veiem obligats a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a posar-les a disposició d'una entitat pública competent que així ho sol·licités.
Legitimació Bases jurídiques  del tractament Les bases jurídiques per al tractament de les seves dades queden legitimades a la recollida de les mateixes fent constar si és un requisit legal, contractual, interès públic, interès legítim o el seu consentiment explícit.
Destinataris Destinataris de la cessió No es cediran o comunicaran les dades personals recollides a tercers excepte per obligació legal.
Legitimació de la cessió Les bases jurídiques per al tractament de les seves dades identificades a la recollida de les mateixes. 
Transferències internacionals de dades No es preveuen.
Encarregats de tractament Les dades podran ser cedides a Encarregats de tractament amb accés a dades, amb qui es formalitzen les obligacions i responsabilitats exigides pel RGPDUE 2016/679 i que ofereixin les garanties suficients.
Drets de les persones interessades Exercici de drets L'interessat podrà exercitar els drets que l'assisteixen, d'acord amb el RGPDUE 2016/679 i que són:
  • Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat.
  • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
  • Dret a oposar-se al tractament.
  • Dret a la portabilitat de les seves dades.

L'interessat podrà exercir aquests drets presentant un escrit a l’adreça del responsable de tractament o enviant un comunicat al correu electrònic protecciodades@downtarragona.org acompanyat d'un document identificatiu. En el cas que l'interessat actuï a través d'un representant legal, aquest haurà d'aportar el document identificatiu i l’acreditatiu de la seva representació legal.

En el cas de considerar el seu dret a la protecció de dades personals vulnerat i vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-lo pot dirigir-se a l'AEPD: https://www.aepd.es/ Tel. 901.100.099 i 91.266.35.17 . C / Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid