ÀREA LABORAL

INSERCIÓ SÒCIO-LABORAL: PROJECTE “AGAFA’T AL 21”

Aquest projecte busca fomentar l’autonomia i la formació de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals similars a partir dels 16 anys, per tal d’afavorir i millorar les seves habilitats i possibilitats de  plena inserció sòcio-laboral a l’empresa ordinària.

La metodologia amb la que treballem s’anomena TREBALL AMB SUPORT (TAS), és a dir, acompanyament i suport a la persona treballadora durant tot el procés d’inserció laboral a la empresa ordinària.  Amb aquesta metodologia també es dona suport en:

 • Autonomia urbana (de casa fins al lloc de treball)
 • Adequació al lloc de treball
 • Reforç en les habilitats relacionals i comunicació
 • Suport davant de qualsevol incidència a la feina.
 • S’exerceix un acompanyament directe i continuat al treballador/a complementant-ho amb un suport a la empresa des de l’inici i de forma continuada

La combinació i la comunicació entre els agents per què hi hagi èxit en la inserció són:

LA PERSONA PARTICIPANT

Es fan formacions grupals fomentant:

 • Autonomia personal i urbana
 • Tasteig de tasques en els diferents perfils professionals
 • Formació laboral: PRL, perfils laborals i vocabulari laboral.
 • Entrevistes laborals i habilitats de comunicació
 • Gestió emocional, autoestima, resolució de conflictes, flexibilitat cognitiva… etc.
 • Altres

Suport i orientació individual.

Realitzem tutories individuals de manera periòdica, per treballar els itineraris individuals, els dubtes, inseguretats o dificultats que poden sorgir en cada participant.

LES FAMÍLIES

S’ofereix a les famílies:

 • Suport i orientació individual
 • Reunions de traspàs
 • Xerrades per compartir i aprendre entre famílies i persones professionals
 • Altres

EMPRESES

Es treballa conjuntament amb l’empresa realitzant:

 • Coordinacions
 • Orientació metodològica i en adaptacions
 • Tallers de sensibilització
 • Formació i orientació específica
 • Seguiment
 • Prospecció d’empreses:
  • Contractacions
  • Pràctiques laborals
  • Convenis de col·laboració
 • Altres

Els tres programes que tenim al projecte d’inserció són:

Per participants que surten de l’etapa educativa, que inicien el seu recorregut en el món laboral.

A través de formació bàsica i transversal, tant teòrica com pràctica, treballem:

 • Formació laboral
 • Hàbits d’autonomia
 • Habilitats socials i de comunicació
 • Identitat i l’autoconcepte
 • Economia i els euros…etc.
 • Alfabetització informàtica
 • Gestió emocional
 • Comprensió i expressió oral
 • Altres

Persones que estan construint el seu perfil laboral per poder entrar al món laboral ordinari, en recerca de feina activa, o treballen des de fa menys d’un any en una mateixa empresa.

A través de formació teòrica i pràctica, definim el perfil laboral del participant.

Treballem aspectes com recerca de feina, competències i habilitats laborals, entrevistes laborals, drets i deures del treballador, o vocabulari laboral.

Per a persones que porten més d’un any en la mateixa empresa i no necessiten tant suport.

L’objectiu d’aquest programa és millorar les capacitats i habilitats més necessàries per la vida y poder generalitzar aquests  aprenentatges fent les transferències a la seva vida personal i laboral. Seguir millorant en el lloc de treball, no baixar la motivació i prevenir possibles conflictes o decisions futures.