La Generalitat de Catalunya, mitjançant Resolució JUS/1319/2023 ha reconegut i declarat administrativament d’utilitat pública l’Associació Down Tarragona, en reconeixement  a la tasca d’interès general que porta a terme a les comarques de Tarragona.

A partir d’aquest reconeixement, les aportacions a l’Associació Down Tarragona tenen avantatges fiscals i per tant aquest reconeixement premia també les persones i empreses que donen suport a l’entitat, ja que permet que les aportacions econòmiques que s’efectuïn a la nostra Associació es puguin desgravar en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o l’Impost de Societats en el cas que les donacions les efectuïn entitats amb personalitat jurídica.

Per a les persones físiques aquesta desgravació arriba al 80% de l’aportació en la declaració de l’IRPF pels primers 150€. Si l’import de la donació supera aquesta xifra el percentatge de desgravació serà del 35% o del 40% en el cas que s’hagin realitzat aportacions en els dos exercicis immediatament anteriors en quantitats iguals o superiors.

En el cas de les entitats amb personalitat jurídica les donacions donen dret a una deducció en la quota íntegra de l’Impost de Societats del 35% de la donació i com en cas de l’IRPF aquest percentatge es pot elevar a un 40% si en els dos anys anteriors s’han realitzat donacions a la mateixa entitat per un import igual o superior.

Agraïm el reconeixement que aquesta declaració suposa per a la nostra l’entitat perquè  ens encoratja encara més a continuar amb la nostra tasca tan necessària com és la de contribuir  a millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, per ajudar-les a incorporar-se de manera activa dins la societat.