El Congrés ha aprovat la reforma de l’article 49 de la Constitució per eliminar el terme “disminuït”, per 312 vots a favor i 32 en contra dels diputats d’extrema dreta de Vox. Ara caldrà que rebi el vistiplau definitiu del Senat.

Actualment, l’article 49 està redactat així: “Els poders públics realitzaran una política de previsió, tractament, rehabilitació i integració dels disminuïts físics, sensorials i psíquics, als quals prestaran l’atenció especialitzada que requereixin i els empararan especialment en el gaudi dels drets que aquest Títol atorga a tots els ciutadans.”

Amb la reforma, es canvia la redacció recollint que “les persones amb discapacitat són titulars dels drets i deures previstos en aquest títol en condicions de llibertat i igualtat real i efectiva, sense que es pugui produir discriminació”.

A més, s’assenyala que “els poders públics faran les polítiques necessàries per garantir la plena autonomia personal i inclusió social de les persones amb discapacitat, en entorns universalment accessibles. Així mateix, fomentaran la participació de les seves organitzacions, en els termes que la llei estableixi. S’atendran particularment les necessitats específiques de les dones i els menors amb discapacitat”.

A la foto podem veure representants de diferents col·lectius de persones amb discapacitat que han estat presents en l’aprovació.

Font i més informació: https://www.ccma.cat/324/el-congres-aprova-eliminar-disminuit-de-la-constitucio-6-anys-despres-del-primer-intent/noticia/3271639/